MBTI

توجه

لطفا ۴ حرف انگلیسی مانند (E N T P) که به صورت نتیجه بعد از انجام آزمون برای شما نمایش داده می شود را برای زمان ثبت نام سمینار و یا دیدن تفسیر آزمون در جایی یادداشت و  نگه دارید

۱٫آیا شناخت من برای دیگران
۲٫کدام جمله در مورد من درست است؟
۳٫من معمولا :
۴٫روابط دوستانه من :
۵٫می توانم زمان زیادی صحبت کنم با :
۶٫در صحبت کردن با دوستانم :
۷٫آیا معمولا :
۸٫وقتی غریبه ها به من توجه می کنند :
۹٫عادت دارم :
۱۰٫آیا :
۱۱٫وقتی با گروهی از افراد هستم معمولا ترجیح می دهم :
۱۲٫در بین دوستانم :
۱۳٫در یک محفل اجتماعی
۱۴٫در مهمانی ها :
۱۵٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۱۶٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۱۷٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۱۸٫در یک مهمانی دوست دارم
۱۹٫هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودم هستم :
۲۰٫در یک گروه بزرگ اغلب :
۲۱٫زمانی که در مورد یک اتفاق فکر می کنم ، ترجیح می دهم :
۲۲٫آیا افرادی که با من آشنا می شوند ، می توانند بگویند به چه علاقه دارم :
۲۳٫آیا معمولا منظورم :
۲۴٫وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنم :
۲۵٫زمانی که در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارم که باید گفته شود :
۲۶٫ترجیح می دهم در نظر مردم چگونه به نظر برسم :
۲۷٫در هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن :
۲۸٫اگر معلم بودم ترجیح می دادم :
۲۹٫معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنم :
۳۰٫در انجام کاری که بسیاری از مردم آنرا انجام می دهند ، ترجیح می دهم :
۳۱٫در شیوه زندگی تان ترجیح می دهم :
۳۲٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۳٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۴٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۵٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۶٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۷٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۸٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۳۹٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۴۰٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۴۱٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۴۲٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۴۳٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۴۴٫کدامیک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
۴۵٫اگر بخواهم برای مسائلی مانند کمک به بیماران به جمع آوری کمک بپردازم ، پیشنهادم :
۴۶٫کدام گزینه تعریف و تمجید بیشتری از من به شمار می آید.
۴۷٫آیا در تصمیم گیری، بیشتر :
۴۸٫هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارم :
۴۹٫کدام را عیب بدتری می دانم :
۵۰٫اگر قرار باشد کاری را انجام دهم ، ویژگی آن کار این است که :
۵۱٫فکر می کنم وجود گزینه در فرد نقص بیشتری است :
۵۲٫احساس می کنم این گزینه عیب بدتری به شمار می آید :
۵۳٫آیا معمولا
۵۴٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۵۵٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۵۶٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۵۷٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۵۸٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۵۹٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۰٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۱٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۲٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۳٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۴٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۵٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۶٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۶۷٫بیشتر مراقب کدام یک هستم :
۶۸٫آیا به طور طبیعی :
۶۹٫برای انجام یک کار :
۷۰٫هنگامی که اتفاق پیش بینی نشده من را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه ام می نماید :
۷۱٫آیا مطابق برنامه عمل کردن :
۷۲٫هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که باید تا یک هفته انجام شود :
۷۳٫اگر قرار باشد که کاری خاص را در زمانی خاص انجام دهم :
۷۴٫ترجیح می دهم :
۷۵٫کدام گزینه به من نزدیک تر است :
۷۶٫فکر می کنم که داشتن یک برنامه روزانه
۷۷٫وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارم ، دوست دارم :
۷۸٫کدام گزینه به من نزدیک تر است :
۷۹٫در زندگی شخصی وقتی به پایان کار یا مسئولیتی می رسم :
۸۰٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۸۱٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۸۲٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۸۳٫کدام لغت برای من جالبتر است ؟
۸۴٫به طور کلی ترجیح می دهم :
۸۵٫وقتی برای یک روز جایی می روید. ترجیح می دهم :
۸۶٫در مورد کارهای روزمره ترجیح می دهیم :
۸۷٫کدام گزینه به من نزدیک تر است :